×

Política de ventas

Política de Ventas


Condiciones de contractació


CONDICIÓ D'USUARI

Per ser usuari de Farmàcia Planas es requereix ser major d'edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan es converteix en usuari de Farmàcia Planas, vostè es compromet al següent:

• Aportar únicament, i en totes les seves actuacions relacionades amb Farmàcia Planas, dades veraces.
• Guardar diligentment el seu nom d'usuari i la seva contrasenya i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un possible ús indegut causat per la    manca d'aquesta diligència.

Farmàcia Planas no serà responsable per cap conseqüència per a ella, per a vostè o per a tercers derivada de l'incompliment d'aquests compromisos.

PREUS

Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes online realitzats a Farmàcia Planas i només per al moment en el que vostè els consulta, ja que són variables. El preu que se li facturarà per la seva compra serà el que es correspongui al/s producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda.

Tots els preus de nom de Farmàcia Planas estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

DESPESES D'ENVIAMENT

Les despeses d'enviament i/o gestió, que no es troben compreses en el preu, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, ja que varien en funció de la direcció d'enviament. Si la comanda té un pes superior a 2kg, la farmàcia es posarà en contacte amb el comprador en el email que hagi comunicat durant la compra per informarlo de les despeses, pogent en el cas de desacord anular la comanda sense que se li pugui imputar cap cost. Es fan enviaments a la península.

REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per realitzar una comanda cal ser usuari de Farmàcia Planas. La condició d'usuari s'adquireix amb la complementació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà a l'oficina de farmàcia.

Un cop sigui usuari, si desitja adquirir un producte dels que oferim haurà d'afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a l'efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva banda suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establertes a Farmàcia Planas i que es converteix en client de l'oficina de farmàcia a la que efectua la seva compra.

Excepte demostració en cas contrari, les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre vostè i la nostra oficina de farmàcia, afegint les seves dades al nostre fitxer de clients i arxivant el document electrònic en què es formalitzi el contracte, que serà accessible per vostè.

Dins de les vint-i-quatre hores següents a què hagi efectuat la seva compra, Farmàcia Planas li remetrà, per correu electrònic, el comprovant; si vostè no està d'acord amb les dades consignades en aquest comprovant, podrà sol·licitar la seva modificació.

CONDICIONS DE PAGAMENT

El pagament podrà realitzar-se a través de targeta bancària. L'ús d'aquest mitjà de pagament no comporta cap cost addicional. Per a efectuar el pagament utilitzant una targeta bancària, serà redirigit a la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit, podrà fer efectiu l'abonament.

ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT

Les comandes realitzades en Farmàcia Planas poden ser enviats a qualsevol punt de la península, però en cap cas a apartats postals. L'empresa contractada per al transport i el lliurament és Farmàcia Planas.

La seva compra haurà de ser lliurada dins el termini del que serà vostè informat en el moment de realitzar la seva comanda.

Si una comanda és retornada per l'empresa de missatgeria a l'oficina de farmàcia degut a causes que puguin ser imputables a vostè (com la deixadesa en la recepció o una adreça incorrecta), no se li tornarà a ser enviada fins que aboni un nou lliurament, els tràmits pel qual s'haurà de posar en contacte amb l'oficina de farmàcia.

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

Si, en el moment del lliurament, vostè detecta que l'embalatge està danyat, colpejat o trencat haurà d'indicar-ho per escrit a l'albarà de lliurament del transportista i contactar, dins de les vint-i-quatre hores naturals següents a la recepció, amb l'oficina de farmàcia. Les despeses d'enviament del/s producte/s que correspongui/n aniran a càrrec de Farmàcia Planas.

En el cas que, per qualsevol motiu, no quedi satisfet amb algun dels productes de la seva comanda o amb la seva totalitat, compta amb un termini de catorze dies hàbils, a comptar des de la data de lliurament, per exercir el dret de desistiment que li atorga la llei, sempre i quan el producte es trobi en el seu embalatge original i en perfectes condicions. Per procedir a la seva devolució per aquest motiu, poseu-vos en contacte amb l'oficina de farmàcia i indiqui la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment, el seu nom complet i el número de comanda. La referida oficina de farmàcia posarà en el seu coneixement com procedir per efectuar la devolució, les despeses del qual haurà de ser abonades per vostè. Una vegada que el/s producte/s es trobi/n de nou en poder de l'oficina de farmàcia i quedi comprovat que està/n en condicions òptimes de devolució, es procedirà a autoritzar aquesta, el que implicarà el reintegrament del preu pagat. El desistiment no implicarà, en cap cas, el reintegrament de les despeses d'enviament abonats al realitzar la compra.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol litigi, discrepància o divergència respecte de la relació entre els usuaris de Farmàcia Planas serà dirimit d'acord amb la legislació espanyola vigent en la matèria.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

  • Vendre medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica.

TARGETES ACCEPTADES A LA PÀGINA WEB​


Seguridad

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Te garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en https://www.tusitioweb.com es 100% segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. https://www.tusitioweb.com utiliza un servidor basado en la tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la información que nos transmitas viaja cifrada a través de la red. (Si desea saber más, visita nuestra sección Pago Seguro).

Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco.

Además, te informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el sistema de pago seguro denominado CES (Comercio Electrónico Seguro). De esta forma, si eres titular de una tarjeta “securizada” siempre podrá efectuar pagos con tarjeta VISA o MASTERCARD en nuestra tienda.

En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago, "" sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD a clientes con antigüedad y fiabilidad demostradas anteriormente.

En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y un Códigode Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso en cursiva en el reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD, ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la seguridad de la transacción.

Importante : El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y www.farmaciaplanas.com entablará acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra tienda on-line.